Terms and Conditions/Vilkår og betingelser

Orders

When Trigger registers your order, you will receive an order confirmation with the following information:

  • Specified time frame for delivery of the jewelry

  • Total price for the jewelry and delivery. The total price is paid within 24 hours after the order confirmation is sent to you

  • A payment description where you can either pay via MobilePay or transfer the specified amount to our bank account. The receipt will be sent to your e-mail after payment has been received. If you do not have an e-mail, the receipt will be included in the package with your jewelry

Delivery

Trigger sends your jewelry off when its done. Trigger does not operate with day-to-day delivery, as we create unique and handmade jewelry. A delivery time is agreed for each order.

Trigger sends packages with GLS and Trigger is not responsible for any delays with the package distributor.

Right of withdrawal

There is a 14-day right of withdrawal and return on all jewelry from the day the jewelry is received by you. If you regret your purchase, you must return the item in the same condition as it was delivered. You may try the jewelry, but if Trigger considers that the item has been used, it cannot be returned. In such cases, you will get the jewelry back. The jewelry is considered to have been used if the jewelry has been used more than what is reasonable when trying on a piece of jewelry in a physical store. Once the item is received by Trigger, the money will be credited to your account within a few days. The cost of returning is borne by you.

Trigger draws particular attention to the fact that some of the jewelry is fragile and should be treated with care. In this case, a description of how fragile the jewelry is will be included in the jewelry package. There are no special circumstances regarding the complaint of fragile jewelry. Trigger expects the customer to be able to handle the jewelry sensibly.

Right of complaint

Trigger provides a two-year right of complaint in accordance with the Danish Sale of Goods Act for extensive manufacturing and material defects found during normal use of the product. The right of complaint does not cover defects, wear and tear or damage directly or indirectly caused as a result of incorrect operation or poor maintenance, violence or unauthorized intervention. Complaints about defects and deficiencies that should be discovered during the usual inspection of the item must be notified to Trigger at ma.triggerjewelry@gmail.com within 14 days of purchase. The item can subsequently be returned for repair, replacement or by agreement if necessary credit. In connection with complaint cases, Trigger bears the return costs within a reasonable extent.

Special attention is drawn to the fact that all jewelry made by Trigger is handmade. This means that all jewelry is unique and possesses their own peculiarities. The design and appearance of the jewelry may well reflect raw surfaces, abrasive marks, unpolished metal, sharp edges, and other properties that can be confused with flaws or defects. Here, Trigger reserves the right to assess whether such properties are a deliberate design choice or an error. If the customer is not satisfied with the design, the customer can exercise the right of withdrawal.

Gift card

Gift certificates from Trigger are valid for two years from the date of issue, and can not be extended. No balance is paid when using gift cards.

Refund

In the case of returned goods or prepaid goods which are canceled before dispatch, there must be a full or partial refund of the purchase price. If this concerns a prepaid piece of jewelry of high purchase value, where Trigger has purchased a large amount of precious metals, the customer will possibly pay expenses in connection with melting and return of the metal to the dealer and possibly lost value of the metal. Trigger will refund the remaining amount to the customer.

Shipping and handling costs

The customer bears the costs of shipping and handling with GLS. The price is added on top of the price of the jewelry.

Registration of personal information

The customers personal information will be stored securely, and deleted after three months from the order day. The information is only available to the company owner. No information is printed or appears as other physical material.

Ordrehåndtering

Når Trigger registrerer din ordre, vil du modtage en ordrebekræftelse med følgende oplysninger:

  • Angivet tidsramme for levering af smykket

  • Samlet pris for smykket og levering. Den samlede pris betales senest 24 timer efter ordrebekræftelsen er afsendt til dig

  • En betalingsbeskrivelse, hvor du enten kan betale over MobilePay eller overføre det angivne beløb til Triggers bankkonto. Kvitteringen sendes til din e-mail efter modtaget betaling. Har du ikke en e-mail, medsendes kvitteringen på genbrugspapir i pakken med dit smykke

Levering

Trigger sender dit smykke afsted, når det er færdigt. Trigger opererer ikke med dag-til-dag-levering, da vi skaber unikke og håndlavede smykker. Ved hver ordre aftales en leveringstid. 

Trigger sender sine pakker med GLS og står ikke til ansvar for eventuelle forsinkelser hos pakkedistributøren. 

Fortrydelsesret

Der er 14 dages fortrydelses- og returret på alle smykker fra den dag smykket modtages af dig. Fortryder du dit køb, skal du returnere varen i samme stand, som den er afleveret. Du må gerne prøve smykket, men vurderer Trigger, at varen har været brugt, kan den ikke returneres. Du vil i sådanne tilfælde få smykket tilbage. Smykket anses for at være blevet brugt, hvis smykket er blevet brugt mere, end hvad der er rimeligt, når man prøver et smykke i en fysisk butik. Når varen er modtaget af Trigger, vil pengene blive sat ind på din konto indenfor få dage. Omkostningerne for at returnere afholdes af dig. 

Trigger gør særligt opmærksom på, at nogle af smykkerne er skrøbelige og skal behandles med forsigtighed. I tilfælde heraf vil der i smykkepakken medsendes en beskrivelse af, hvordan smykket er skrøbeligt. Der er ikke særlige omstændigheder ift. reklamation af skrøbelige smykker. Trigger forventer at kunden kan håndtere smykket fornuftigt. 

Reklamationsret

Trigger yder to års reklamationsret i henhold til købeloven på omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, slitage eller skader direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening eller ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles til Trigger på ma.triggerjewelry@gmail.com inden 14 dage efter købet. Varen kan efterfølgende returneres til reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder Trigger returneringsomkostningerne indenfor et rimeligt omfang. 

Der gøres særligt opmærksom på, at alle smykker fremstillet af Trigger er håndlavede. Det betyder, at alle smykker et unikke og besidder deres egne særegenheder. Smykkernes design og udseende kan meget vel afspejle rå flader, slibemærker, upoleret metal, skarpe kanter og andre egenskaber, som kan forveksles med fejl eller mangler. Her forholder Trigger sig retten til at vurdere, om sådanne egenskaber er et bevidst designvalg eller en fejl. Er kunden ikke tilfreds med designet, kan kunden benytte sig af retten til fortrydelsesret. 

Gavekort

Gavekort fra Trigger er gyldige i to år fra udstedelsesdatoen og kan ikke forlænges. Der udbetales ikke restbeløb ved brug af gavekort.

Refusion 

I tilfælde af returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles inden afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Omhandler dette et forudbetalt smykke af høj købeværdi, hvor Trigger har indkøbt større mængde ædelmetaller, vil kunden afholde evt. udgifter ifm. smeltning og tilbagelevering af metallet til forhandler og evt. tabt værdi af metallet. Trigger vil tilbagebetale det resterende beløb til kunden. 

Fragt- og ekspeditionsomkostninger

Kunden afholder udgifter til fragt og ekspedition med GLS. Prisen lægges oven i smykkets pris. 

Registrering af personoplysninger

Kundens personoplysninger opbevares på betryggende vis og bliver slettet efter tre måneder fra bestillingsdatoen. Informationerne er kun tilgængelige for virksomhedens ejer. Ingen oplysninger printes eller fremgår som anden fysisk materiale.